تصویر پست

اسحاق نیوتن با استفاده از منشور مثلثی القاعده نور سفید خورشید را به طیفی از رنگ‌ها تجزیه کرد این طیف متصاعد شده از منشور همه رنگ‌ها را دارا است به جز رنگ ارغوانی، که از رنگ‌های قرمز، نارنجی، زرد، سبز و آبی گرفته تا بنفش دیده می‌شود که ما اگر این ترکیب‌ها را دوباره از یک عدسی همگرا عبور دهیم نور سفید داریم.

دو عامل نیروی رنگ خالص را تعیین می‌کند؛ که این دو عامل عبارتند از : درخشش و وسعت. برای محاسبه مقدار درخشندگی یا درجه روشنی رنگ‌های خالص باید آن‌ها را روی رنگ خاکستری_مات مشخص کرد، به دلیل خنثی بودن رنگ خاکستری.

رنگ‌ها همیشه یک رنگ مکمل دارند که در جوار هم بیشترین کنتراست را دارند و انرژی شان در بالاترین سطح است دو رنگ مکمل را هنگامی مکمل می نامند که با ترکیبشان رنگ مات خاکستری_سیاه به وجود آید. چنین دو رنگ مکمل زوج جدا از هم را تشکیل می‌دهند از یکدیگر جدا هستند ولی به هم نیاز دارند، مانند آب و اتش. زمانی دو رنگ مکمل با هم ترکیب می‌شوند، نقش همدیگر را به هم ریخته و رنگ خاکستری_سیاه را به وجود می آورد.

بنفش_زرد
نارنجی_ابی
سبز _قرمز

درست همانطوری که از ترکیب رنگ‌های زرد، قرمز، آبی رنگ خاکستری_سیاه به وجود می‌آید از ترکیب دو رنگ مکمل هم چنین رنگی به وجود می‌آید. رنگ‌های مکمل اساس طراحی موزون را دارد، زیرا رعایت آن تعادل در چشم برقرار می‌کند، چون چشم در برابر هر رنگ داده شده در پی ایجاد هماهنگی با رنگ‌های مکمل آن است و اگر این رنگ مکمل وجود نداشته باشد خودبه‌خود آن را به وجود خواهد آورد.

بـعـدی
مـعـمـاری داخـلــی چـیـســت؟
ثبت نظرات غيرفعال شده است.