تصویر پست

اساس معماری معاصر بین تمام کسانی که این معماری را اجرا می‌کنند مشترک است میل و خواست برای طراحی و ساخت با آن چیزی که در گذشته و آنچه امروز انجام می‌شود فرقی اساسی می‌کند. معماری معاصر سعی دارد از تمام روش‌ها و سبک‌های رایج استاندارد شده دوری کند که این معماری مبتکرانه است.

معماری معاصر و مدرن هم معنا نیستند. این نوع بر ارتباط فضای داخلی و بیرونی برای ایجاد حس وسیع بودن تاکید دارد. اگر معنای معاصر هم عصری را در نظر بگیریم، معاصریت یعنی ما نسبت به چیزی معاصر هستیم یا نسبت دیروزمان، امروزی یا معاصر هستیم؛ در نتیجه معاصر یک روش زیبایی‌شناسی خاص محدود نمی‌شود. معماری معاصر آن چیزی است که اکنون تولید می‌شود که در حال حاضر از هیچ قانونی تبعیت نمی‌کند، در نتیجه معماری معاصر کثرت‌گرا و در عین حال با نگاهی بر آینده شکل می‌گیرد.

فرض کنید در خانه‌ای با شیشه‌های بلندقدی و ستون‌های چوبی شومینه بتنی رو به اتاق نشیمن وجود دارد که این در دسته معماری معاصر جای می‌گیرد.

چند پروژه که از معماری معاصر تبعیت می‌کنند در ایران:

  • ویلای هفت سنگان
  • رستوران بازار
  • مجتمع مسکونی میگون
  • فودکورت شرقی بازار بزرگ ایران
ثبت نظرات غيرفعال شده است.